Aví legal y polítiques de privacitat

1. Política de privacitat

Mònica Vilató García informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Mònica Vilató García garantiza el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Mònica Vilató García té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Mònica Vilató García serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Mònica Vilató García informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis ila gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de Mònica Vilató García, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per Mònica Vilató García.

3. Comunicació d'informació a tercers

Mònica Vilató García informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Mònica Vilató García disposi del consentiment exprés de l'usuari.

4. Drets dels usuaris

a Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de Mònica Vilató García. Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Mònica Vilató García, Plaça Manel Corachan 3, baixos. 08017 Barcelona o l'adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. La comunicació ha de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.

 


 

1. Política de privacidad

Mònica Vilató García informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.

En este sentido, Mònica Vilató García garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.

2. Recogida, finalidad y tratamientos de datos

Mònica Vilató García tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. En este sentido, Mònica Vilató García será considerada como responsable de los datos recabados mediante los medios anteriormente descritos.

A su vez Mònica Vilató García informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados contempla: La atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios yla gestión de la relación comercial.

Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos personales.

Todos los datos personales, que sean recogidos a través del sitio web de Mònica Vilatò García, y por tanto tenga la consideración de tratamiento de datos de carácter personal, serán incorporados en los ficheros declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos por Mònica Vilató García.

3. Comunicación de información a terceros

Mònica Vilató García informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando Mònica Vilató García disponga del consentimiento expreso del usuario.

4. Derechos de los usuarios

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales.

En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte de Mònica Vilató García. Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos personales.

Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a la siguiente dirección: Mònica Vilató García, Plaça Manel Corachan 3, bajos. 08017 Barcelona o la dirección que sea sustituida en el Registro General de Protección de Datos. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos.

El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado.